Witamy na stronie Poradni Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń: 575-824-334

Poradnia dla dzieci i młodzieży

Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Celem diagnozy jest określenie:
 • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka osobowości,
 • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych,
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,
 • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych,
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych.
Na diagnozę składają się:
 • wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz na temat środowiska, w którym klient się wychowywał i tego, w którym funkcjonuje obecnie),
 • czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli,
 • karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane,
 • bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym,
 • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka.

Po diagnozie następuje omówienie jej wyników, podczas którego klient otrzymuje informację na temat problemów w codziennym funkcjonowaniu oraz na temat swoich zasobów – mocnych stron, na których może się oprzeć w procesie terapii. Diagnosta proponuje również odpowiednie formy pomocy terapeutycznej. Czas trwania całej diagnozy psychologicznej to, na ogół, ok. 120-180 minut.

Test PEP-R

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny Pep-r E. Schoplera) pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie. Test jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, a w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwoju nawet do 12 roku życia.

Diagnoza testem PEP-R jest szczególnie użyteczna w układaniu planów terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych oraz dla dzieci, u których zdiagnozowano:

 • autyzm lub całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu
 • zespół Aspergera
 • zaburzeniami w rozwoju mowy
 • inne zaburzenia rozwoju, np. zespół Downa

Test ma formę zabawy i jest prowadzony w sposób elastyczny, co pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb dziecka, np. czas na wykonanie zadań nie jest określony, a ilość prób jest dowolna – jest to szczególnie ważne w wypadku dzieci, które mają trudności w sytuacjach zadaniowych. Materiały testowe są kolorowe i atrakcyjne nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju.
Wszystkie zachowania dziecka podczas badania są oceniane wg dwóch głównych skal (Skali Rozwoju i Skali Zachowania), które pozwalają na określenie szczegółowego profilu rozwoju dziecka i określenie nasilenia zachowań charakterystycznych dla autyzmu.

Czas badania testem PEP-R jest uzależniony od wieku dziecka. Badanie jest zazwyczaj rozłożone na 3-4 spotkania po 50 minut – koszt badania to 400 zł.

Istnieje również możliwość ułożenia indywidualnego planu terapii dla dziecka na podstawie wyników badania. Program taki obejmuje ćwiczenia z każdej z badanych sfer, czyli:

 1. Naśladowanie, które ma szczególne znaczenie przy rozwoju ruchowym oraz rozwoju mowy i komunikacji
 2. Percepcja wzrokowa i słuchowa, stanowiące podstawę uczenia się
 3. Motoryka mała, czyli sprawność dłoni, która jest podstawą m.in. samoobsługi
 4. Motoryka duża – globalny rozwój ruchowy
 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – niezbędna dla skutecznego uczenia się
 6. Czynności poznawcze – rozwijanie funkcji umysłowych dziecka
 7. Komunikacja i mowa czynna

Program terapeutyczny zawiera zalecenia nie tylko dla terapeutów pracujących z dzieckiem, ale przede wszystkim propozycje ćwiczeń, które rodzice mogą wykonywać z dzieckiem w domu przy użyciu sprzętów domowych i podstawowych pomocy edukacyjnych. Koszt takiego programu wraz z jego omówieniem to 200 zł.

UWAGA: Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R pełni funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy autyzmu dziecięcego. Nie jest narzędziem, które w 100% stwierdza, bądź nie, występowanie u dziecka tego zaburzenia.